Varje marknad är unik på sitt sätt, ändå finns det mycket som är gemensamt. Lagstiftning, myndigheter, miljökrav, knallar och deras försäljningssortiment, kvalitet, betalningsrutiner och inte minst publikens krav och förväntningar är exempel på frågor som vi som arrangörer måste tänka på och agera utifrån. För att dra nytta av varandras erfarenheter, kunskaper och idéer finns MAF. Meningen är att vi tillsammans ska förbättra och stärka våra arrangemang..

MAF har ett nära samarbete med både TOMERTivoliägarföreningen och Konsumentverket

Patrik Sikt
ordförande

Pressmeddelande

Motala Hjulmarken

Marknadsarrangörers Förening anordnar Motala Hjulmarken den 16-17 juni 2017

I dialog med Motala kommun, Tillväxt Motala och Vätternrundan har Marknadsarrangörers Förening ansökt om tillstånd för att få anordna marknad på och i anslutning till Stora Torget.

Det är föreningens styrelse som kommer att genomföra arrangemanget. På Stora Torget och på angränsande gator planeras för ett 100-tal marknadsplatser och ett mindre tivoli. Ett flertal lokala handlare har visat intresse av att flytta ut delar av sin försäljning under arrangemanget.

Motala Hjulmarken planeras att pågå från tidig förmiddag till sen kväll både fredag och lördag under helgen före midsommar i samband med Vätternrundan. Arrangören vill komplettera som ett mervärde för att besökarna ska stanna kvar längre. Den stora utmaningen för arrangören är att hinna få fram ett tillräckligt stort underlag av intresserade försäljare.

– Det finns möjlighet att både öka och minska antalet platser utifrån intresse. Vi kommer inte att fylla ut för att få in fler försäljare utan vill ha ett så brett utbud som möjligt säger föreningens kassör Gunnar Eriksson.

– Det finns många värden i att vara ett kringarrangemang till Vätternrundan. Logistiken finns på plats i form av arrangerade parkeringar och annat. Det finns en stor befintlig publik i form av deltagare och besökare på Vätternrundan. Det går också väldigt bra kommunikation både till och från Motala men också inom tätorten där gratisbussar till och från parkeringarna sätts in och som stannar vid Drottningplan där Motala Hjulmarken börjar säger Eriksson.

– Det är så roligt att få förtroendet att genomföra Motala Hjulmarken mitt i centrala Motala och i anslutning till ett så spännande och etablerat arrangemang som Vätternrundan avslutar Eriksson.

Marknadsarrangörers Förening bildades 1999 och sammansluter idag drygt 90 arrangörer som tillsammans anordnar fler än 200 marknader om året. Föreningens huvudsyfte är att genom nätverk och samverkan stärka varandras arrangemang och för att utveckla branschen.

För mer information se föreningens hemsida för arrangemanget: hjulmarken.se


Den 25 maj ersätts nuvarande personuppgiftslag av dataskyddsförordningen och det finns en hel del att tänka på och förbereda sig på när det gäller detta.Vi kommer att ägna tid åt frågan både vid årets och nästa års stämma och styrelsen kommer att arbeta intensivt med frågan däremellan.

Läs mer på datainspektionens hemsida:

http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/eus-dataskyddsreform/forberedelser-for-personuppgiftsansvariga/

På datainspektionens hemsida finns också en handledning som går att ladda ner här eller hos datainspektionen.

Läs vägledningen som pdf


Rekommendationer och bestämmelser för

SVENSK MARKNADSHANDEL

Rekommendationer och bestämmelser för marknadshandel

En arrangör kan välja att använda rekommendationerna som sina egna regler eller utarbeta egna regelverk med stöd av rekommendationerna. Oavsett vilket ska det framgå av arrangörens utskickade dokument vilka regler som gäller på arrangemanget. Försäljare som ansökt, tilldelats och betalt plats på en marknad har att följa de regler som gäller på respektive marknad. Tillsammans skapar arrangör och försäljare väl fungerande arrangemang. Medlemskap i MAF som arrangör och i TOMER som försäljare ger en styrka för arrangemangen och branschen.

Kontakt

MAF

Marknadsarrangörers Förening Sturegatan 5 B, 78431 Borlänge Telefon 070-843 77 49 info@maf.nu

www.maf.nu
www.marknadsdagar.se

TOMER

Torg och Marknadshandlarnas Ekonomiska Riksförening Sigfridsvägen 9, 3 tr, 12650 Hägersten Telefon 08-420 552 93 kontor@tomer.se

www.tomer.se
www.svenskaevenemang.se

1. Ansökan

Försäljare ska ansöka om marknadsplats i god tid och i enlighet med arrangörens anvisningar, ansökan ska göras skriftligt per post eller mail. På marknadsdagar.se
finns en generell ansökningsfunktion i anslutning till respektive marknads presentation. I ansökan om försäljningsplats ska anges datum för ansökan, datum för marknaden, önskad platsstorlek, företagets namn, adress och telefonnummer, organisationsnummer samt kontaktperson. Ansökan ska även innehålla önskemål om elström, bil, husvagn eller släpvagn bakom disken. Det ska också framgå vilket sortiment som ska säljas. Om försäljaren besökt marknaden tidigare ska om möjligt uppges tidigare platsnummer respektive kundnummer. I ansökan anges även om det finns önskemål om samma plats.

2. Sortiment

Erhållen plats gäller endast för det sortiment som anges öppet i ansökan. Om försäljare säljer varor som inte angetts i ansökan äger arrangören rätt att avhysa. Försäljare som avhysts har inte rätt att få tillbaka platshyran. Försäljare som byter sortiment ska rådgöra med arrangören. Godkänner arrangören sortimentet, har försäljaren rätt till sin gamla plats, annars inte. Arrangören ska om möjligt erbjuda annan plats för att sortimentet inte ska kollidera med andra försäljare.

3. Fakturering

Fakturering bör ske så snart som möjligt efter att marknadsplatserna är fördelade. Fakturan ska innehålla uppgift om platsnummer, datum för marknaden, platsstorlek, pris per plats, pris per eluttag samt totalsumma att betala. Fakturans förfallodag bör inte vara tidigare än 30 dagar före marknadens första dag, sista inbetalningsdag ska anges på fakturan och betalningen ska vara arrangören tillhanda senast på förfallodagen. Till fakturan bifogas karta över marknadsområdet som visar var platsen är belägen samt gällande regler för marknaden.

Annan överenskommelse kan träffas om båda parter vill det. När försäljare erhållit faktura på beställd plats föreligger 10 dagars bestridningsrätt, från fakturadatum. Om fakturan inte bestrids är försäljaren skyldig att betala utfärdad faktura på sökt och reserverad plats. Om arrangören lyckas sälja platsen till någon annan har arrangören rätt att debitera försäljaren för sitt extra arbete.

Om arrangören använder sig av kontrakt/avtal som båda parter tecknar, har ett juridiskt samarbetsavtal upprättats och kan inte brytas utan att båda parter är överens om detta. Arrangören ska skriftligen ange vilka regler som gäller på marknaden och kan välja att tillämpa rekommendationerna som regler eller utarbeta egna regler med stöd av rekommendationerna.

4. Marknadstider

Försäljarens reservering av plats gäller för de tider som marknaden pågår. Arrangören äger rätt att inte upplåta plats vid senare marknadstillfälle åt den som lämnat sin plats före marknadens slut. Detta gäller emellertid inte om försäljaren i samband med ansökan tydligt meddelat att man inte kan stå tiden ut, och arrangören godtagit detta. Försäljare äger rätt vid speciella väderlekssituationer, risk för storm, åskväder eller dylikt att packa ihop om arrangören först meddelats.

Varje marknad har sina egna regler för vilka tider som gäller. Uppställning respektive packning av försäljningsplats får inte ske i strid med gällande regler.

5. Återbetalning

Om försäljare inte har intagit sin plats vid marknadens början, och inte heller har meddelat senare ankomst, har arrangören rätt att sälja platsen till annan försäljare. Återbetalning av platshyra sker inte i sådant fall, med mindre än att giltigt förfall råder, såsom sjukdom motorhaveri eller dylikt. Giltigt förfall ska, om arrangören så kräver kunna styrkas. Sjukdom ska styrkas med läkarintyg, motorhaveri eller dylikt ska styrkas på annat sätt t ex med kvitto från den verkstad som utfört reparationsarbetet.

Arrangören har dock rätt att, trots giltigt förfall, ta ut en kostnad för administration, bokad el eller vatten som dras av platshyran innan återbetalning.

6. Marknadens planering

Arrangören bör inte ta in för många knallar i förhållande till för arrangören känt besökarantal så att lönsamhetsgraden för försäljarna blir oacceptabel. Antalet försäljare och besökare måste stå i proportion till varandra.

Arrangören bör verka för att få en god publiktillströmning. För detta krävs en bred marknadsföring av marknaden.
Vid planeringen av marknaden bör arrangören eftersträva en jämn spridning av olika sortiment för att skapa en publikattraktiv marknad. En marknad med brett utbud ger också försäljaren bättre förutsättningar ur lönsamhetshänseende. Även om ledig plats finns kan arrangören vägra att upplåta plats till försäljare med sortiment som är överrepresenterat på marknaden.

7. Platsernas fördelning

Försäljare som tidigare haft plats har förtur till platsen. Försäljare bör ha rätt att vara borta från sin plats ett år utan att mista den under förutsättning att arrangören meddelats om frånvaron. Vid ombyggnad av marknadsområde ska försäljare som blir utan plats i första hand erbjudas annan plats på marknadsområdet.

Platsöverlåtelse är inte tillåten. Vid försäljning av företag får plats endast efter samråd med arrangör, ingå i överlåtelsen av företaget. Andrahandsupplåtelse får inte äga rum utan arrangörens godkännande. Detta för att undvika handel med platser. Arrangören har rätt att avstänga den försäljare som lånat en plats samt den som registrerats för densamma när utlåning skett utan arrangörens vetskap och godkännande.

8. Kölista

Så kallad kölista, försäljning av marknadsplatser under marknaden bör inte hanteras. Med tanke på att det bör vara lika förutsättningar för alla och att samtliga deltagare ska vara registrerade hos arrangören innan marknaden, då skatteverket begär deltagarlistor för sina kontroller.

9. Platsernas storlek

Platserna bör om möjligt delas in i 3 x 3,5 meters moduler.
Marknadsgatorna ska ha en sådan bredd så att utryckningsfordon kan komma fram. Platser med extra djup ska erbjudas där så är möjligt. Arrangören äger rätt att ta ut en avgift för extra djup om det inkräktar på andra platser som skulle kunnat säljas av arrangören. Arrangören ska lämna ett tomt utrymme om tre meter på var sida om demonstratör då demonstrationsplats placeras i rad med andra försäljare, för att inte störa andra försäljares aktivitet. Arrangören äger således rätt att ta ut högre avgift för demonstratörer.

FÖRSLAG TILL PLACERING AV VAGNAR/PARTYTÄLT. ”FINSKA MARKNADSDISKAR”

10. Varor i gångar

Försäljning får endast ske inom upplåten plats, gångar inte får belamras med varor. Med tanke på framkomlighet för såväl publik som utryckningsfordon och inte minst av hänsyn till kollegor, skall försäljare som sätter ut varor i gångarna avvisas såvida man inte rättar sig efter tillsägelse, vid sådan åtgärd återbetalas inte platshyran.

11. Högtalaranläggningar

Arrangören ska stävja att den som använder högtalaranläggning håller en acceptabel ljudnivå, gäller även tivoli och för marknadens egen högtalaranläggning. Det åligger även arrangören att stävja försäljningen av otillåtna produkter på marknaden. Den som inte lyder arrangörens tillsägelse ska avvisas, återbetalning av hyra sker inte.

12. Skyldighet att lyda arrangörens uppmaning

Arrangören har det yttersta ansvaret för ordning och säkerhet på marknadsområdet. I enlighet med detta åligger det försäljaren att rätta sig efter arrangörens anvisningar i frågor som har samband med ordningen. Upprepad ohörsamhet ska medföra avvisning från marknaden utan att rätt till återbetalning av platshyran föreligger.

13. Stängning av marknad

Arrangören har rätt att stänga marknaden av säkerhetsskäl om ordningsförhållandena är sådana att arrangören bedömer att fara föreligger för försäljarnas eller publikens säkerhet till liv, hälsa eller egendom. Likaså om myndighet kräver stängning av marknaden. I dessa fall råder force majeure och försäljare har därför ingen rätt till återbetalning av platshyra och avgifter.

14. El, vatten och sanitär service

Arrangören ska tillhandahålla elström på marknadsområdet. Tillhandahållandet ska uppfylla elsäkerhetsverkets krav på byggström av tillfällig karaktär. Priset för uttag på 3-fas el bör vara högre än för uttag om 1-fas, 220 volt. Försäljare ska ha minst 25 meter egen godkänd kabel för anslutning i arrangörens elskåp. Försäljare som önskar el måste anmäla detta i platsansökan för att arrangören ska kunna planera eluttaget på nätet. Försäljare som inte beställer el i förtid kan bli utan el om inte tillgång finns. Så kallad vidarekoppling från en försäljare som anmält el till annan försäljare som inte anmält el är inte tillåtet. Arrangören, har vid ett sådant tillfälle rätt att avstänga den försäljare som upplåtit annan försäljare att gå in i sin elutrustning och ta ström. Arrangören äger rätt att ta ut extra taxa för den försäljare som inte anmält elbehov i förväg. Försäljaren måste i alla lägen ha sitt elmaterial, apparater mm, godkänt för utomhusbruk av el säkerhetsverket, om så inte skulle vara fallet äger arrangören rätt att bryta eltillförseln för försäljaren utan ersättning. Försäljare ska ha tillgång till beställd elström minst 1 timme före marknadens start samt 1 tim. efter marknadens stängning.

Försäljare ska ha tillgång till tjänligt dricksvatten under marknadstider. Gatuköksvagnar med egen inkoppling av vatten måste anmälas vid platsansökan och debiteras med kostnader som uppkommer för arrangören.

Försäljare ska ha tillgång till toaletter under hela marknadstiden, under flerdagarsmarknader ska tillgång till toalett finnas även nattetid. Försäljare som säljer livsmedel ska ha tillgång till toalett under marknadstid som endast är avsedd för livsmedelsförsäljare enligt svensk lagstiftning. Dusch för försäljare bör finnas på

flerdagarsmarknader, eller att arrangören söker få till stånd avtal med simhall, hotell eller dylikt för en avgift som är rimlig för försäljaren.

15. Städning

Vid flerdagarsmarknader ska arrangören se till att städning sker efter varje dag. Arrangören bör dela ut 1 sopsäck per dag eller efter behov till varje försäljare för att denne ska kunna hålla rent inom sitt område. Försäljaren placerar sin sopsäck utanför sin disk efter stängning av marknaden så att arrangörens städpatrull kan ta densamma till container. Försäljaren ska hålla städat inom sitt område. Härigenom underlättas för städpatrull och kostnader för renhållning kan hållas nere. Om arrangören kräver att kunden själv ska ta sina sopor till ett anvisat ställe, ska så ske.

16. Parkering

Arrangören bör ordna för parkering i marknadens närhet för försäljare som inte kan ha sina fordon placerade intill försäljningsstället.

17. Bevakning

Bevakning av marknadsområdet ska arrangören tillse då polismyndighet så kräver. Försäljare lämnar alltid sin egendom kvar på marknadsområdet på egen risk.

18. Beredning och försäljning av livsmedel

Vid försäljning av livsmedel gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.

19. Registrering och informationsskyldighet

Enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) ska den som upplåter en plats för torg och marknadshandel dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för den som platsen upplåts till och för dennes företrädare. Arrangören ska lagra uppgifterna i sju år.

20. Förbjudet sortiment

Produktsäkerhetslagen har som främsta syfte att motverka att varor och tjänster orsakar personskador hos konsumenter. Skada behöver inte ha uppkommit, utan förbud kan riktas mot produkter som på grund av skadebringande egenskaper eller säkerhetsbrister kan orsaka detta. Konsumentverket är tillsynsmyndighet och ska se till att lagen följs. Därtill finns andra lagar att beakta såsom knivlagen och brottsbalkens regler om hets mot folkgrupp. Slutligen finns etiska regler att beakta i sammanhanget. Mot denna bakgrund gäller följande beträffande förbjudet produktsortiment på marknaderna.

Totalförbjudna produkter enligt MAF

• slangbågar

• knallpulverpistoler etc. med hög ljudnivå

• knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv och hälsa. Detta förbud gäller inte, om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat, och föremålet är väl förpackat vid försäljningsstället

• knogjärn, kaststjärnor eller andra föremål som är särskilt ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa samt springstilletter eller springknivar och liknande

• ärtrör

• smällare, fyrverkeripjäser, stinkbomber, och liknande, inkluderande TRICKY- smällare, alla slags arenatrumpeter

• sprayer av alla slag, inkluderande doftsprayer
• produkter som är drogrelaterade
• produkter som hetsar mot folkgrupp, t ex med ett nazistiskt budskap • produkter med ett pornografiskt innehåll

Viktigt att följa dessa regler

Det är viktigt att alla försäljare på arrangemangen följer dessa regler så att olyckor undviks och så att besökare inte undviker att besöka arrangemangen av etiska skäl.
Marknader ska hålla en hög kvalitet.

Produkter/leksaker som Konsumentverket vill varna för

• vattenjojos som inte uppfyller gällande krav

• mekaniska batteridrivna mjukdjur, som har ett batterilock som saknar två av varandra oberoende låsanordningar (för att förhindra att barn kommer åt batteriet) och har smådelar som lossar.

• fågelvisslor och andra små munaktiverade leksaker • leksaksliknande tändare

• starka handhållna laserpekare

Råd från Konsumentverket;
till dig som säljer leksaker på marknader

Konsumentverket ger följande råd till knallar som säljer leksaker på marknader:

  • Gör en riskanalys, bedöm om leksaken är säker.
  • Vid inköp; begär alltid in relevant dokumentation för de leksaker du vill sälja, exempelvis DoC (EG-försäkran om överensstämmelse) och en provningsrapport som visar att leksaken uppfyller gällande krav. Mer information kring hur dessa dokument utformas hittar du här:
  • Säljer man leksaker riktade till små barn gäller det att vara extra uppmärksam på att leksakerna är säkra. Små barn undersöker ofta leksaker med munnen. Kontrollera så att det inte lossnar smådelar från leksaken som barnet kan svälja.
  • Leksaker till små barn bör inte innehålla små bollar eftersom de kan lägga sig som ett lock över luftvägarna. Tänk också på att starka magneter är mycket farliga om man råkar svälja dem. Hamnar de i magen tillsammans med ett annat magnetiskt föremål kan de orsaka allvarliga mag- och tarmskador när de dras till varandra. Även leksaker med sugkoppspilar kan vara farliga, sugkoppen kan lossna från pilen och orsaka kvävning och om pilen i sin helhet är för kort kan hela pilen hamna i halsen.
  • Batteridrivna mjukdjur kan vara farliga. Batteriluckan ska vara konstruerad så att batterier inte är åtkomliga för barn under 3 år, vilket innebär att batteriluckan endast ska kunna öppnas med verktyg eller med två av varandra oberoende rörelser (t.ex. tryck och dra).

Råd från Konsumentverket;
till dig som köper leksaker på marknader

Konsumentverket ger följande råd till föräldrar som köper leksaker på marknader

  • Välj en hållbar leksak! Den ska tåla att kastas, bankas och bitas i utan att den går sönder.
  • Är leksaken lämplig för ditt barns ålder? Kontrollera om det finns en åldersrekommendation. Följ den!
  • Har leksaken varningar? Läs dem!
  • Känn och dra! På mjukdjur ska ögon, nosar och andra smådelar sitta fast ordentligt så att de inte lossnar.
  • Lyssna! Lyssna om leksaken låter högt. Leksaker med högt ljud, till exempel pistoler, mobiltelefoner och pipdjur kan skada hörseln. Prova försiktigt att hålla leksaken intill örat.

Enligt leksakslagen ska alla leksaker som säljs vara säkra.
Samma regler som gäller i butiker gäller också på marknader och andra tillfälliga försäljningsställen. Till exempel ska alla leksaker vara CE-märkta och uppfylla säkerhetsreglerna för att få säljas i Sverige och i övriga EU.

Har du frågor som konsument? Vänd dig till Konsumentverkets oberoende upplysningstjänst Hallå konsument: hallåkonsument.se, 0771-525 525 eller kommunens konsumentvägledning. Företagare är välkomna att läsa mer på: konsumentverket.se/foretag


arjangsmarknad

ÅRJÄNGS MARKNAD 2013

noramarken2013

NORA MARKEN 2013

torsbymarknad

TORSBY MARKNAD 2013

Gilla oss på Facebook:

- Ta mig till facebook sidan -

Inloggning för medlemmar:

Vi är medlemmar i MAF:

Samarbetspartners:

Marknadsdagar:

- Marknadsdagar på Facebook -

Copyright 1999 - 2017: MAF
Marknadsarrangörers Förening